A brighter future with SOKEN
Latest news
2023/Feb/21
Added flame retardant tape, PTFE tape, butyl tape, etc.
2023/Feb/1
Added "SOKEN is here!" page.
2022/Oct/27
Added new adhesive tape products.
2021/Jul/1
Đã cập nhật Thông tin Hạt mịn "Chemisnow TM"
2021/Jun/17
Đã cập nhật Thông tin về Vật liệu chức năng Verazol ™.
2021/Mar/23
Đã cập nhật ISO. Chứng nhận ISO 9001: 2015 (C2021-00998)
2018/Nov/01
Cập nhật thông tin sản phẩm mới (SCA7645, SCA7924S-05)
2016/Sep/16
Thêm sản phẩm mới. (KB-0317T, AS-5006)
Soken is here!

Thông tin sản phẩm

Băng keo

Tape
Tape

Keo dính PSA

Pressure-Sensitive Adhesives
Pressure-Sensitive Adhesives

Hạt mịn

Fine Particles
Fine Particles

Vật liệu chức năng

Performance Materials
Performance Materials